ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş.

ZerOnline AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (“Zer” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, ZerOnline (“Portal”) kullanımı kapsamında aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

• Portal hesabınızın oluşturulması, doğrulamaların yapılması ve işletilmesi,

• Portaldan faydalandırılmanız, işlemleriniz alınması ve yönetimi,

• Şirketimizin Portal’a erişim / kullanıcı oluşturma talebinde bulunan çalışanı/yetkilisi olduğunuz tarafların başvurularının sonuçlandırılması ve Portal kullanım süreçlerinin yönetilmesi,

• Şirketimizle çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasındaki iş ilişkisi kapsamındaki edimlerin yerine getirilmesi,

• Portal üzerinden sipariş oluşturulması, siparişlerin takibi ve teslimat girişlerinin-işlemlerinin yapılması, fatura ön kayıtlarının oluşturulması, faturaların görüntülenmesi ve takibi, malzeme oluşturulması, hakkediş girişinin yapılması ve mutabakat için gerekli süreçlerin işletilmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin işletilmesi, siber güvenliğin sağlanması,

• Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

• Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• Talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,

• Hukuki yükümlülüklerimizin, saklama yükümlülüklerinin ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

• Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

• İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, ürün ve hizmet satın almanız halinde ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için iş ortağımız ödeme hizmeti sağlayıcılara Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda Portal, web sitesi,  telefon, e-posta ve formlar üzerinden toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Portal hesabınızın oluşturulması, doğrulamaların yapılması ve işletilmesi,

• Portaldan faydalandırılmanız, işlemleriniz alınması ve yönetimi,

• Şirketimizin Portal’a erişim / kullanıcı oluşturma talebinde bulunan çalışanı/yetkilisi olduğunuz tarafların başvurularının sonuçlandırılması,

• Portal üzerinden sipariş oluşturulması, siparişlerin takibi ve teslimat girişlerinin-işlemlerinin yapılması, fatura ön kayıtlarının oluşturulması, faturaların görüntülenmesi ve takibi, malzeme oluşturulması, hakkediş girişinin yapılması ve mutabakat için gerekli süreçlerin işletilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Portal kullanım süreçlerinin yönetilmesi,

• Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

• Şirketimizle çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasındaki iş ilişkisi kapsamındaki edimlerin yerine getirilmesi,

• Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin işletilmesi, siber güvenliğin sağlanması,

• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi.

Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

• Hukuki yükümlülüklerimizin, saklama yükümlülüklerinin ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

• Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,

• İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.koczer.com/kisisel-verilerin-korunmasi internet adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.